Skip Navigation
 

corona virus

Plan van aanpak ingebruikname binnensportaccommodaties Zomerperiode Sportstichting Sittard-Geleen 

De ingebruikname is verbonden aan strenge voorwaarden en aandachtspunten. Uiteraard zijn hierbij de protocollen van NOC_NSF en de eigen sportbond leidend. Dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is. 

Op 10 juni jl. hebben we een brief gestuurd naar de gebruikers van de binnensport accommodaties met de vraag of er behoefte was/is om gedurende de gebruikelijk zomersluiting door te sporten. 

Na de reacties op onze brief kunnen we concluderen dat er behoefte is om deze zomer door te sporten en stellen we 4 accommodaties open. 

1.    Sporthal Munstergeleen 

2.    Sportzaal De Kemper 

3.    Sportzaal Brouwersstraat  

4.    De Stadssporthal (i.v.m. plaatsing nieuwe Led- verlichting, alleen de laatste 3 weken zomervakantie)

Versoepeling maatregelen voor de sport 

Per 1 juli wordt er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.  

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht: 

·       Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

·       ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; 

·       was vaak uw handen; 

·       werk zoveel mogelijk thuis; 

·       vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen zijn hier te vinden. Specifiek voor sport vind je ze hier. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort  mogelijk los te laten. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld. 

Met dit protocol willen we alle uitvoerende partijen in de sportsector richting geven hoe te handelen, uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. 

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6.pdf 

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP
DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE DAGEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN
(OP BASIS VAN AANWIJZINGSBRIEF RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE
NOODVERORDENINGEN). (
Bron, NOC-NSF)

 

2.    Veiligheid en hygiëne in de binnen sportaccommodaties 

voor alles geldt: 

Gezond verstand gebruiken staat voorop; wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 

·       heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

·       ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,   loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies   van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

·       hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

·       ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;   

·       was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;  

·       vermijd het aanraken van je gezicht;  

·       was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;  

·       schud geen handen;  

·       vermijd druktes; 

·       douche thuis en met je sportkleren al aan; 

·       onze kleedruimtes en douches blijven gesloten in de zomerperiode; 

·       houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);  

·       houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen en jeugd tot met 18 jaar en tijdens sportactiviteiten. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand; 

·       kom NIET eerder dan de gereserveerde tijd zoals deze op de bevestiging staat; 

·       de beheerder zal de deur op de gereserveerde tijd openen op de sportlocatie; 

·       ga direct na de sportactiviteit naar huis; 

·       Hanteer RIVM-richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen.

 

 

Blijf thuis als: 

·       je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

·       je iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;  

·       je iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);  

·       je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

 ·       zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

 

3.    Protocollen 

·       In de VSG-handreiking “Verantwoord beheer en gebruik binnen sportaccommodaties” worden maatregelen, richtlijnen, aandachtspunten en adviezen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van binnen sportaccommodaties te realiseren. 

·       Daarnaast zijn onderliggende sporttak specifieke protocollen leidend voor sportverenigingen. 

·       Het document is aanvullend op het algemene NOC*NSF/VSG protocol Verantwoord Sporten https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6.pdf 

·       Bij de gebruiker is te allen tijde een ‘coronaverantwoordelijke’ die toeziet op de naleving van alle regels. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle regels en maatregelen. 

 

Voorwaarden gebruik zomerperiode: 

·       aanvragen na 1 juli worden niet meer verwerkt; (zie brief van 10 juni en nieuwsbrief nr. 3) 

·       er zijn een beperkt aantal locaties open; 

·       het regulier* tarief geldt voor de accommodatie;  

*Mocht u in normaliter in een gymzaal sporten en u krijgt een sporthal toegewezen ivm de beschikbaarheid van onze accommodaties, dan hanteren wij het tarief van de gymzaal.  

·       we ontvangen graag per mail (sportstichting@sportstichting.org ) een protocol hoe u conform de richtlijnen van het RIVM en Rijksoverheid gebruik wil maken van een accommodatie en hoe de vereniging voor, tijdens en na het sporten hiermee omgaat en op toeziet; 

·       een gezondheidscheck (triage) vooraf. Bij sporters en medewerkers. De algemene richtlijnen zijn geldend; 

·       registratie van de leden die gebruik maken  van de accommodatie en op welke tijd dienen vastgelegd te worden. Zo kan men bij een contactonderzoek door de GGD de gegevens overhandigen; 

·       kleedkamers en douches blijven in de zomerperiode gesloten; 

·       ruimtes van medewerkers zijn niet toegankelijk voor derden; 

·       sporters en medewerkers dienen zich thuis om te kleden; 

·       beperkt gebruik toilet tot alleen noodzakelijk; 

·       toegang wordt verleend op moment van gebruik, men mag de accommodatie niet eerder en of later verlaten;  

·       blijf niet langer op de accommodatie of op de parkeerplaats dan gehuurd. 

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)

 

4.    Reservering, registratie en groepsgrootte 

Reservering: 

·       de binnen sportaccommodatie wordt alleen gebruikt op basis van reservering. Het aantal personen (inclusief trainers/begeleiders) dient bekend te zijn bij de gebruiker en dient door trainers/leiders gecheckt te worden; 

·       op basis van de aangevraagde reserveringen van alle gebruikers wordt er een definitieve planning gemaakt; 

·       indien twee verschillende gebruikers elkaar opvolgen wordt er rekening gehouden met een “tussenruimte” van 10 minuten om ervoor te zorgen dat gebruikers/groepen elkaar niet kruisen. Daarnaast biedt dit, waar nodig, ook de tijd en ruimte om eventuele toestellen (extra) te reinigen en/of desinfecteren; 

·       dat geldt niet voor teams of groepen van dezelfde gebruiker. De gebruiker is dan zelf verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de in- en uitgaande sporters; 

·       alleen groep(en) gebruikers die op de vastgestelde bloktijd in de sportruimte aanwezig mogen zijn, zijn welkom in de sporthal; 

·       gebruikers worden na de definitieve planning en toegekende dagen/tijden volgen de toegangsregels en gebruikersinstructies die gelden inclusief vereiste gezondheidscheck vooraf, afstand houden en het opvolgen van hygiënische maatregelen). 

 

Registratie 

·       de gebruiker is verplicht om bij sporters en vrijwilligers (trainers, leiders, begeleiders) een nauwkeurige gezondheidscheck te houden. Het is de eigen verantwoordelijk van de gebruiker om dit ter plekke te organiseren; 

·       het is eveneens de eigen verantwoordelijk van de gebruiker om ter plekke te checken of het aantal personen correspondeert met het aantal dat is opgegeven bij de reservering; 

·       van belang is dat de gebruikmakende vereniging bekend is met de identiteit van de sporters van de diverse teams en hier een registratie van bijhoudt (advies is om deze gegevens 4 weken te bewaren); 

·       het is wenselijk dat gebruiker hun leden zo veel mogelijk in dezelfde groepssamenstelling laten sporten en roosters tijdelijk vastleggen, en middels de reserveringen bij te houden wie wanneer sportte. Dit met het oog op het vergemakkelijken van contactonderzoek bij besmetting. 

 

Groepsgrootte

 

·       Het maximumaantal bezoekers dat zich gelijktijdig op de locatie mag begeven, is 100 per accommodatie. Voor multifunctionele gebouwen geldt dit maximum van 100 bezoekers pér ruimte.

De Sportstichting hanteert vooralsnog de max. van 100 bezoekers per accommodatie; 

·       De tribunes blijven gesloten en om borging van de aantallen te garanderen worden er geen toeschouwers tijdens de zomerperiode toegelaten.

 ·       Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd); 

·       Bij gebruik van sportmateriaal en/of sporttoestellen dient voorkomen te worden dan er een overdracht van het virus plaats kan vinden. Sporttoestellen dienen minimaal 1,5 meter uit elkaar te staan en het sportmateriaal wordt gedesinfecteerd na gebruik. 

 

 Gezondheidscheck 

·       Een verantwoordelijkheid van de gebruikmakende vereniging behelst het houden van een gezondheidscheck vóór aanvang van ieder gebruik/training;  

·       De verantwoordelijkheid voor de gezondheidscheck vóór aanvang van ieder gebruik/training bij informele groepen, ligt bij de gebruiker/huurder zelf; 

·       Stel uw leden of bezoekers de volgende vragen:https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-06/20200529%20klant.pdf 

 

 

Afstand houden 

·       teamsport en contactsport: Tijdens de trainingen en (oefen)wedstrijden kan de 1,5 meter onderlinge afstand losgelaten worden, maar daarbuiten wordt de onderlinge afstand van 1,5 meter aangehouden. De rationale is uiteraard dat de besmettingskans ook afhankelijk is van de duur van het contact. In dat kader wordt tevens geadviseerd om tijdens de trainingen nog steeds, zoveel als mogelijk, te trainen met minimaal 1,5 meter onderlinge afstand;  

·       bij individuele sport wordt geadviseerd om de 1,5 meter aan te houden, tenzij dat niet anders kan in (oefen)wedstrijdverband;  

·       deze afstandsbeperking geldt in zijn algemeenheid niet voor kinderen tot 18 jaar. Wel moeten kinderen ouder dan 12 jaar 1,5 meter afstand tot hun begeleiders in acht nemen. Het afstand houden is een verantwoordelijkheid van sporters en begeleiders zelf;  

·       de afstandsbeperking geldt ook niet in de ondersteuning van een gehandicapt persoon of vanwege veiligheid. Zo mogen trainers wel hulpverlenen ter noodzakelijke ondersteuning (vanwege de veiligheid) van uitoefening van de sport, mits het contact van korte duur is.

 

 Ventilatie 

De opengestelde accommodaties in de zomerperiode voldoen aan de richtlijnen en kunnen voldoende worden geventileerd (er is géén recirculatie!). 

Indien nodig en mogelijk én na overleg met de aanwezige beheerder kunnen in de zomer ramen/deuren open. We willen overlast voor omwonenden voorkomen, dus afhankelijk van tijdstip en groepsgrote kunnen afwisselend andere besluiten worden genomen.